دانلود رایگان


اسلام و حقوق بشر - دانلود رایگاندانلود رایگان اسلام و حقوق بشر 31 ص

دانلود رایگان اسلام و حقوق بشر فرمت فایل:ورد

فروشگاه:دانشکده ها

منبع:daneshkadeha.sellfile.ir

در صورت خرابی فایل میتوانید به ما اطلاع دهید

شماره تلفن:09397058341

آیدی تلگرام:daneshkadeha

هر گونه فایلی اگر در فروشگاه نیافتید میتوانید با ما تماس بگیرید

و ما فایل مورد نظرتان از طریق تلگرام به شما تقدیم میکنیم.

(رشته حقوق)
تعداد صفحه : 33 صفحه


1
‏اسلام‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏بشر
‏علاميه‏ ‏جهاني‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏دهم‏ ‏دسامبر‏ 1948‏م‏ ‏با‏ ‏چهل‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأي‏ ‏موافق‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأي‏ ‏ممتنع‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏رسيد‏ (1) ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتداي‏ ‏شكل‏ ‏گيريِ‏ ‏مقدمات‏ ‏آن،‏ ‏مناقشات‏ ‏مهمي‏ ‏را‏ ‏برانگيخت‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏ ‏هاي‏ ‏بنيادي‏ ‏فراواني‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ارزش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏هاي‏ ‏ملل‏ ‏آشكار‏ ‏ساخت‏. ‏اين‏ ‏مناقشات‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏ ‏ها،‏ ‏سرانجام‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏قلمروي‏ ‏بين‏ ‏تمدني‏ ‏ ‏و‏ ‏درون‏¬‏تمدني‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏سه‏ ‏عرصة‏ ‏فلسفي‏ ‏،‏ ‏تاريخي‏ ‏ ‏و‏ ‏عملي‏ ‏ ‏آرايش‏ ‏يافت‏.
‏يكي‏ ‏از‏ ‏پايدارترين‏ ‏مسائل‏ ‏اين‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏بر‏ ‏چه‏ ‏مبنايي‏ ‏اعلام‏ ‏كرد‏. ‏تاريخچه‏ ‏اعلاميه‏ ‏مشخص‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏كه‏ ‏مسائل‏ ‏مورد‏ ‏بحث‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏و‏ ‏ديدگاه‏ ‏هايي‏ ‏كه‏ ‏الهام‏ ‏بخش‏ ‏روايت‏ ‏نهايي‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏ ‏بودند،‏ ‏در‏ ‏اساس،‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏منظومة‏ ‏فلسفي‏ ‏غربي‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏ ‏شدند‏. ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏فلسفي‏ ‏و‏ ‏حقوقي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏ــ‏ ‏كه‏ ‏شايد‏ ‏مي‏ ‏توانستند‏ ‏خواسته‏ ‏هاي‏ ‏آرماني‏ ‏متفاوت‏ ‏يا‏ ‏تكميلي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مطرح‏ ‏سازند‏ ‏ــ‏ ‏به‏ ‏ندرت‏ ‏در‏ ‏مذاكرات‏ ‏و‏ ‏مشورت‏ ‏ها‏ ‏مدنظر‏ ‏قرار‏ ‏گرفتند‏. ‏حتي‏ ‏آن‏ ‏بخش‏ ‏از‏ ‏اعضاي‏ ‏كميسيون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏كه‏ ‏نمايندگي‏ ‏كشورهاي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏داشتند،‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد،‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏غرب‏ ‏يا‏ ‏در‏ ‏مؤسساتي‏ ‏درس‏ ‏خوانده‏ ‏بودند‏ ‏كه‏ ‏نمايندگان‏ ‏قدرت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏در‏ ‏كشورشان‏ ‏بودند‏. ‏بنابراين‏ ‏اگرچه‏ ‏گهگاه‏ ‏به‏ ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏مانند‏ ‏آيين‏ ‏كنفسيوس‏ ‏يا‏ ‏اسلام‏ ‏ارجاعاتي‏ ‏مي‏ ‏شد،‏ ‏اما‏ ‏ارجاع‏ ‏به‏ ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏بر‏ ‏نظرخواهي‏ ‏هايي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏تدوين‏ ‏نهايي‏ ‏اعلاميه‏ ‏جهاني‏ ‏ ‏انجاميدند،‏ ‏سخت‏ ‏مسلط‏ ‏بود‏. (2)
‏بدين‏ ‏ترتيب،‏ ‏نخستين‏ ‏و‏ ‏مهم‏ ‏ترين‏ ‏مناقشات‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏ ‏به‏ ‏حوزة‏ ‏فرهنگ‏ ‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏ ‏شد؛‏ ‏اما‏ ‏همين‏ ‏منازعات،‏ ‏به‏ ‏تدريج‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏گسترش‏ ‏نشانه‏¬‏هاي‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏غربي،‏ ‏به‏ ‏درون‏ ‏ديگر‏ ‏نظام‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏زيست‏ ‏اجتماعي‏ ‏تسرّي‏ ‏و‏ ‏تعميم‏ ‏يافت‏. ‏درست‏ ‏به‏ ‏همين‏ ‏جهت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اكنون‏ ‏شاهد‏ ‏مناقشات‏ ‏مهم‏ ‏فلسفي،‏ ‏تاريخي‏ ‏و‏ ‏عملي‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامي،‏
2
‏و‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏مواد‏ ‏مهم‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏هستيم‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏مقاله،‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اشاره‏ ‏به‏ ‏منازعات‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏غرب،‏ ‏به‏ ‏تحليل‏ ‏نشانه‏ ‏شناختي‏ ‏اين‏ ‏وضعيت‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامي‏ ‏مي‏ ‏پردازيم‏.
‏الف‏. ‏مباني‏ ‏و‏ ‏مناقشات‏ ‏غربي
‏مناقشات‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏غربي‏ ‏ها‏ ‏دربارة‏ ‏مباني‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏مقولة‏ ‏اساسي‏ ‏دسته‏ ‏بندي‏ ‏كرد‏: ‏مبناي‏ ‏الهي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر؛‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي؛‏ ‏حقوق‏ ‏وضعي؛‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏هاي‏ ‏ماركسيستي‏. ‏هر‏ ‏كدام‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏ها،‏ ‏تصوير‏ ‏و‏ ‏توصيه‏ ‏هاي‏ ‏خاصي‏ ‏درباره‏ ‏مواد‏ ‏اعلاميه‏ ‏داشتند‏.
‏1. ‏حقوق‏ ‏الهي‏: ‏در‏ ‏جريان‏ ‏نظرخواهي‏ ‏هاي‏ ‏كميسيون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏هنگامي‏ ‏تفاوت‏ ‏هاي‏ ‏فلسفي‏ ‏آشكار‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏مسئلة‏ ‏گنجاندن‏ ‏يا‏ ‏نگنجاندن‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏يا‏ ‏طبيعت،‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏بيان‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏،‏ ‏مطرح‏ ‏گشت‏. ‏هلندي‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏چند‏ ‏كشور‏ ‏اروپايي‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏اروپايي،‏ ‏در‏ ‏جريان‏ ‏سومين‏ ‏كميتة‏ ‏كميسيون‏ ‏،‏ ‏سعي‏ ‏كردند‏ ‏پيش‏ ‏نويس‏ ‏اعلاميه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏بكشانند‏. ‏نمايندة‏ ‏هلند‏ ‏در‏ ‏سخنراني‏ ‏مجمع‏ ‏عمومي‏ ‏گفت‏:
‏در‏ ‏اعلاميه‏ ‏به‏ ‏منشأ‏ ‏الهي‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏جاودانگي‏ ‏روح‏ ‏او‏ ‏اشاره‏ ‏نشده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واقع،‏ ‏سرچشمة‏ ‏تمامي‏ ‏اين‏ ‏حقوق،‏ ‏خود‏ ‏خداي‏ ‏متعال‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏مسئوليت‏ ‏بزرگي‏ ‏بر‏ ‏دوش‏ ‏كساني‏ ‏گذاشته‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏حقوق‏ ‏را‏ ‏مطالبه‏ ‏كرده‏ ‏اند‏. ‏ناديده‏ ‏گرفتن‏ ‏اين‏ ‏پيوند،‏ ‏در‏ ‏حكم‏ ‏جداكردن‏ ‏گياه‏ ‏از‏ ‏ريشه‏ ‏هاي‏ ‏آن،‏ ‏يا‏ ‏ساختن‏ ‏خانه‏ ‏اي‏ ‏بدون‏ ‏پي‏ ‏است‏. (3)
3
‏هرچند‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏هرگز‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏نرسيد؛‏ ‏اما‏ ‏قرائتي‏ ‏الهي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏همچنان‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏قرائت‏ ‏هاي‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏ذاكرة‏ ‏تاريخي‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏باقي‏ ‏ماند‏ ‏و‏ ‏امتداد‏ ‏پيدا‏ ‏كرد‏. ‏قرائت‏ ‏اسلامي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏و‏ ‏چالش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏چشم‏ ‏اندازهاي‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏اين‏ ‏برداشت‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏اسلام،‏ ‏از‏ ‏جملة‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏هاست‏.
‏2. ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏: ‏حقوق‏ ‏ذاتي‏ ‏شخص‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏مفاهيم‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن،‏ ‏زادة‏ ‏سنّت‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏گفته‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏مبناي‏ ‏مفروض‏ ‏و‏ ‏مسلط‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏مفهوم‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏حاصل‏ ‏نظريه‏ ‏اي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏گروهي‏ ‏از‏ ‏فيلسوفان‏ ‏سياسي‏ ‏سده‏ ‏هاي‏ ‏هفدهم‏ ‏و‏ ‏هيجدهم،‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏مكتب‏ ‏قرارداد،‏ ‏تدوين‏ ‏كرده‏ ‏بودند‏. ‏ظاهراً‏ ‏مادة‏ ‏اول‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏جملة‏ ‏روسو‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏آزاد‏ ‏آفريده‏ ‏شده‏ ‏است؛‏ ‏اما‏ ‏همه‏ ‏جا‏ ‏در‏ ‏بردگي‏ ‏به‏ ‏سر‏ ‏مي‏ ‏برد‏ ‏ (4). ‏روسو‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏آزادي‏ ‏طبيعي‏ ‏انسان‏ ‏با‏ ‏اغلب‏ ‏نظريه‏ ‏پردازان‏ ‏مكتب‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏وحدت‏ ‏نظر‏ ‏داشت؛‏ ‏اما‏ ‏آنچه‏ ‏روسو‏ ‏را‏ ‏شاخص‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏وي‏ ‏اين‏ ‏آزادي‏ ‏طبيعي‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏انسان‏ ‏جدايي‏ ‏ناپذير‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏و‏ ‏قائل‏ ‏است‏ ‏هيچ‏ ‏كس‏ ‏در‏ ‏هيچ‏ ‏شرايطي‏ ‏حق‏ ‏ندارد‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آزادي‏ ‏محروم‏ ‏نمايد‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏روسو،‏ ‏دست‏ ‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏آزادي‏ ‏خود،‏ ‏به‏ ‏معناي‏ ‏دست‏ ‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏مقام‏ ‏انساني‏ ‏خود،‏ ‏دست‏ ‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشريت‏ ‏و‏ ‏حتي‏ ‏از‏ ‏وظايف‏ ‏خود‏ ‏است‏ [...] ‏چنين‏ ‏انصرافي‏ ‏با‏ ‏طبيعتِ‏ ‏انسان‏ ‏سازگار‏ ‏نيست‏ ‏ (5).
‏3. ‏حقوق‏ ‏وضعي‏: ‏همراه‏ ‏با‏ ‏نظرية‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏،‏ ‏ديدگاه‏ ‏بسيار‏ ‏متفاوتي‏ ‏دربارة‏ ‏مباني‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏پيدا‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏خواستار‏ ‏آن‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏فقط‏ ‏خواست‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏دولت‏ ‏ها،‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏باشد‏. ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏كه‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏تمايل‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏عقل‏ ‏باوري‏ ‏بود،‏ ‏اعتقاد‏ ‏داشت‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏ها،‏ ‏همانند‏ ‏دولت‏ ‏ها،‏ ‏به‏ ‏هيچ‏ ‏وجه‏ ‏تحت‏ ‏الزام‏ ‏قوانين‏ ‏برون‏ ‏بشري‏ ‏قرار‏ ‏ندارند،‏ ‏بلكه‏ ‏داوطلبانه‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏روي‏ ‏عقل‏ ‏مي‏ ‏پذيرند‏ ‏كه‏ ‏رفتارهايشان‏ ‏را‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏اي‏ ‏محدود‏ ‏و‏ ‏منظم‏ ‏كنند‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏بهترين‏ ‏امكانات‏ ‏براي‏ ‏تكامل‏ ‏فردي‏ ‏و‏ ‏ملي‏ ‏برخوردار‏ ‏شوند‏. ‏بر‏ ‏اساس‏


اسلام و حقوق بشر 31 ص


اسلام و حقوق بشر 31 ص


دانلود اسلام و حقوق بشر 31 ص


اسلام


و


حقوق


بشر


31


ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزادگی چیست و آزاده کیست؟ | سماموس

آزادگی، خیر دنیا و آخرت آزادی به معنای قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب، از صفات ...

حقوق شهروندی - tehran.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری تهران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

جلسه دفاع رساله دکتری آقای حامد رهدار پور دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی با ...

منشور حقوق دانشجویی منتشر شد + متن کامل | تبصره

به گزارش تبصره به نقل از پورتال رسمی وزارت علوم، منشور حقوق دانشجویی در ۶ فصل و ۵۹ ...

پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه - mehrkhane

دولت‌ها بنا بر گفتمان و دیدگاه‌های سیاسی که دارند به موضوع زنان به طور عمومی و ...

آثار شهید مطهری - roshd.ir

آشنایی با قرآن جلد اول این کتاب مشتمل بر تفسیر سوره‌های حمد و قسمتی از بقره می‌باشد.

دانشگاه مفید

مركز مطالعات حقوق بشر آدرس:‌ايران، قم، دانشگاه مفيد صندوق پستي:۳۶۱۱-۳۷۱۸۵ تلفن ...

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی ...

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی – بخش اول

حقوقی و امور مجلس

امکان ثبت شماره شبای مشمولان در سامانه سهام عدالت تا پایان مهرماه برای مدتی محدود و ...

آزادگی چیست و آزاده کیست؟ | سماموس

آزادگی، خیر دنیا و آخرت آزادی به معنای قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب، از صفات ...

دانشگاه مفید

مركز مطالعات حقوق بشر آدرس:‌ايران، قم، دانشگاه مفيد صندوق پستي:۳۶۱۱-۳۷۱۸۵ تلفن ...

ماهنامه خط صلح – چالش های قانون کار در بحث حقوق و دستمزد ...

نقش تحولات جامعه کارگری در شناسایی نسل دوم حقوق بشر/ محمد مقیمی محروميت كارگران در ...

حقوق و تکالیف شهروندی

مقدمه . برای تفکر در حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق ...

استمرار نسل بشر چگونه بوده و فرزندان حضرت آدم(ع) با چه ...

بر اساس منابع روایی و دیدگاه گروهی از مفسّران؛ نسل فعلی انسان نه از هابیل است و نه از ...

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی ...

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی – بخش اول

تروريسم از ديدگاه اسلام و غرب | معرفت

حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب; حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامي; واژه شناسي فقه ...

پاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان

دانلود پاورپوینت ابتدایی

پاورپوينت رشته های صنایع و آمار با عنوان آموزش کنترل آماری فرایندها SPC

مقاله درمورد استراتژي سه جانبه

پاورپوينت رشته پزشکي با عنوان نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی ( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک

ترجمه در مورد پیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری

پاورپوینت اهداف کنترل دخانیات

تغذيه مناسب براي ورزش تنيس

پاورپوينت با عنوان پروژه تصميم گيري با معيارهاي چند گانه ( M C D M )

تحقیق درمورد آهن و فولاد 24ص