دانلود رایگان


اسلام و حقوق بشر - دانلود رایگاندانلود رایگان اسلام و حقوق بشر 31 ص

دانلود رایگان اسلام و حقوق بشر فرمت فایل:ورد

فروشگاه:دانشکده ها

منبع:daneshkadeha.sellfile.ir

در صورت خرابی فایل میتوانید به ما اطلاع دهید

شماره تلفن:09397058341

آیدی تلگرام:daneshkadeha

هر گونه فایلی اگر در فروشگاه نیافتید میتوانید با ما تماس بگیرید

و ما فایل مورد نظرتان از طریق تلگرام به شما تقدیم میکنیم.

(رشته حقوق)
تعداد صفحه : 33 صفحه


1
‏اسلام‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏بشر
‏علاميه‏ ‏جهاني‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏دهم‏ ‏دسامبر‏ 1948‏م‏ ‏با‏ ‏چهل‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأي‏ ‏موافق‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأي‏ ‏ممتنع‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏رسيد‏ (1) ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتداي‏ ‏شكل‏ ‏گيريِ‏ ‏مقدمات‏ ‏آن،‏ ‏مناقشات‏ ‏مهمي‏ ‏را‏ ‏برانگيخت‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏ ‏هاي‏ ‏بنيادي‏ ‏فراواني‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ارزش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏هاي‏ ‏ملل‏ ‏آشكار‏ ‏ساخت‏. ‏اين‏ ‏مناقشات‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏ ‏ها،‏ ‏سرانجام‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏قلمروي‏ ‏بين‏ ‏تمدني‏ ‏ ‏و‏ ‏درون‏¬‏تمدني‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏سه‏ ‏عرصة‏ ‏فلسفي‏ ‏،‏ ‏تاريخي‏ ‏ ‏و‏ ‏عملي‏ ‏ ‏آرايش‏ ‏يافت‏.
‏يكي‏ ‏از‏ ‏پايدارترين‏ ‏مسائل‏ ‏اين‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏بر‏ ‏چه‏ ‏مبنايي‏ ‏اعلام‏ ‏كرد‏. ‏تاريخچه‏ ‏اعلاميه‏ ‏مشخص‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏كه‏ ‏مسائل‏ ‏مورد‏ ‏بحث‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏و‏ ‏ديدگاه‏ ‏هايي‏ ‏كه‏ ‏الهام‏ ‏بخش‏ ‏روايت‏ ‏نهايي‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏ ‏بودند،‏ ‏در‏ ‏اساس،‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏منظومة‏ ‏فلسفي‏ ‏غربي‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏ ‏شدند‏. ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏فلسفي‏ ‏و‏ ‏حقوقي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏ــ‏ ‏كه‏ ‏شايد‏ ‏مي‏ ‏توانستند‏ ‏خواسته‏ ‏هاي‏ ‏آرماني‏ ‏متفاوت‏ ‏يا‏ ‏تكميلي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مطرح‏ ‏سازند‏ ‏ــ‏ ‏به‏ ‏ندرت‏ ‏در‏ ‏مذاكرات‏ ‏و‏ ‏مشورت‏ ‏ها‏ ‏مدنظر‏ ‏قرار‏ ‏گرفتند‏. ‏حتي‏ ‏آن‏ ‏بخش‏ ‏از‏ ‏اعضاي‏ ‏كميسيون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏كه‏ ‏نمايندگي‏ ‏كشورهاي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏داشتند،‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد،‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏غرب‏ ‏يا‏ ‏در‏ ‏مؤسساتي‏ ‏درس‏ ‏خوانده‏ ‏بودند‏ ‏كه‏ ‏نمايندگان‏ ‏قدرت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏در‏ ‏كشورشان‏ ‏بودند‏. ‏بنابراين‏ ‏اگرچه‏ ‏گهگاه‏ ‏به‏ ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏غير‏ ‏غربي‏ ‏مانند‏ ‏آيين‏ ‏كنفسيوس‏ ‏يا‏ ‏اسلام‏ ‏ارجاعاتي‏ ‏مي‏ ‏شد،‏ ‏اما‏ ‏ارجاع‏ ‏به‏ ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏بر‏ ‏نظرخواهي‏ ‏هايي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏تدوين‏ ‏نهايي‏ ‏اعلاميه‏ ‏جهاني‏ ‏ ‏انجاميدند،‏ ‏سخت‏ ‏مسلط‏ ‏بود‏. (2)
‏بدين‏ ‏ترتيب،‏ ‏نخستين‏ ‏و‏ ‏مهم‏ ‏ترين‏ ‏مناقشات‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏ ‏به‏ ‏حوزة‏ ‏فرهنگ‏ ‏هاي‏ ‏غربي‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏ ‏شد؛‏ ‏اما‏ ‏همين‏ ‏منازعات،‏ ‏به‏ ‏تدريج‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏گسترش‏ ‏نشانه‏¬‏هاي‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏غربي،‏ ‏به‏ ‏درون‏ ‏ديگر‏ ‏نظام‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سنّت‏ ‏هاي‏ ‏زيست‏ ‏اجتماعي‏ ‏تسرّي‏ ‏و‏ ‏تعميم‏ ‏يافت‏. ‏درست‏ ‏به‏ ‏همين‏ ‏جهت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اكنون‏ ‏شاهد‏ ‏مناقشات‏ ‏مهم‏ ‏فلسفي،‏ ‏تاريخي‏ ‏و‏ ‏عملي‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامي،‏
2
‏و‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏مواد‏ ‏مهم‏ ‏اعلامية‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏هستيم‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏مقاله،‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اشاره‏ ‏به‏ ‏منازعات‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏غرب،‏ ‏به‏ ‏تحليل‏ ‏نشانه‏ ‏شناختي‏ ‏اين‏ ‏وضعيت‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامي‏ ‏مي‏ ‏پردازيم‏.
‏الف‏. ‏مباني‏ ‏و‏ ‏مناقشات‏ ‏غربي
‏مناقشات‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏غربي‏ ‏ها‏ ‏دربارة‏ ‏مباني‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏مقولة‏ ‏اساسي‏ ‏دسته‏ ‏بندي‏ ‏كرد‏: ‏مبناي‏ ‏الهي‏ ‏حقوق‏ ‏بشر؛‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي؛‏ ‏حقوق‏ ‏وضعي؛‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏هاي‏ ‏ماركسيستي‏. ‏هر‏ ‏كدام‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏ها،‏ ‏تصوير‏ ‏و‏ ‏توصيه‏ ‏هاي‏ ‏خاصي‏ ‏درباره‏ ‏مواد‏ ‏اعلاميه‏ ‏داشتند‏.
‏1. ‏حقوق‏ ‏الهي‏: ‏در‏ ‏جريان‏ ‏نظرخواهي‏ ‏هاي‏ ‏كميسيون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏هنگامي‏ ‏تفاوت‏ ‏هاي‏ ‏فلسفي‏ ‏آشكار‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏مسئلة‏ ‏گنجاندن‏ ‏يا‏ ‏نگنجاندن‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏يا‏ ‏طبيعت،‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏بيان‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏،‏ ‏مطرح‏ ‏گشت‏. ‏هلندي‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏چند‏ ‏كشور‏ ‏اروپايي‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏اروپايي،‏ ‏در‏ ‏جريان‏ ‏سومين‏ ‏كميتة‏ ‏كميسيون‏ ‏،‏ ‏سعي‏ ‏كردند‏ ‏پيش‏ ‏نويس‏ ‏اعلاميه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏بكشانند‏. ‏نمايندة‏ ‏هلند‏ ‏در‏ ‏سخنراني‏ ‏مجمع‏ ‏عمومي‏ ‏گفت‏:
‏در‏ ‏اعلاميه‏ ‏به‏ ‏منشأ‏ ‏الهي‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏جاودانگي‏ ‏روح‏ ‏او‏ ‏اشاره‏ ‏نشده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واقع،‏ ‏سرچشمة‏ ‏تمامي‏ ‏اين‏ ‏حقوق،‏ ‏خود‏ ‏خداي‏ ‏متعال‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏مسئوليت‏ ‏بزرگي‏ ‏بر‏ ‏دوش‏ ‏كساني‏ ‏گذاشته‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏حقوق‏ ‏را‏ ‏مطالبه‏ ‏كرده‏ ‏اند‏. ‏ناديده‏ ‏گرفتن‏ ‏اين‏ ‏پيوند،‏ ‏در‏ ‏حكم‏ ‏جداكردن‏ ‏گياه‏ ‏از‏ ‏ريشه‏ ‏هاي‏ ‏آن،‏ ‏يا‏ ‏ساختن‏ ‏خانه‏ ‏اي‏ ‏بدون‏ ‏پي‏ ‏است‏. (3)
3
‏هرچند‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏هرگز‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏نرسيد؛‏ ‏اما‏ ‏قرائتي‏ ‏الهي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏همچنان‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏قرائت‏ ‏هاي‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏ذاكرة‏ ‏تاريخي‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏باقي‏ ‏ماند‏ ‏و‏ ‏امتداد‏ ‏پيدا‏ ‏كرد‏. ‏قرائت‏ ‏اسلامي‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏و‏ ‏چالش‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏چشم‏ ‏اندازهاي‏ ‏درون‏ ‏تمدني‏ ‏اين‏ ‏برداشت‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏اسلام،‏ ‏از‏ ‏جملة‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏هاست‏.
‏2. ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏: ‏حقوق‏ ‏ذاتي‏ ‏شخص‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏مفاهيم‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن،‏ ‏زادة‏ ‏سنّت‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏گفته‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏مبناي‏ ‏مفروض‏ ‏و‏ ‏مسلط‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏مفهوم‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏حاصل‏ ‏نظريه‏ ‏اي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏گروهي‏ ‏از‏ ‏فيلسوفان‏ ‏سياسي‏ ‏سده‏ ‏هاي‏ ‏هفدهم‏ ‏و‏ ‏هيجدهم،‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏مكتب‏ ‏قرارداد،‏ ‏تدوين‏ ‏كرده‏ ‏بودند‏. ‏ظاهراً‏ ‏مادة‏ ‏اول‏ ‏اعلاميه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏جملة‏ ‏روسو‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏آزاد‏ ‏آفريده‏ ‏شده‏ ‏است؛‏ ‏اما‏ ‏همه‏ ‏جا‏ ‏در‏ ‏بردگي‏ ‏به‏ ‏سر‏ ‏مي‏ ‏برد‏ ‏ (4). ‏روسو‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏آزادي‏ ‏طبيعي‏ ‏انسان‏ ‏با‏ ‏اغلب‏ ‏نظريه‏ ‏پردازان‏ ‏مكتب‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏وحدت‏ ‏نظر‏ ‏داشت؛‏ ‏اما‏ ‏آنچه‏ ‏روسو‏ ‏را‏ ‏شاخص‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏وي‏ ‏اين‏ ‏آزادي‏ ‏طبيعي‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏انسان‏ ‏جدايي‏ ‏ناپذير‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏و‏ ‏قائل‏ ‏است‏ ‏هيچ‏ ‏كس‏ ‏در‏ ‏هيچ‏ ‏شرايطي‏ ‏حق‏ ‏ندارد‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آزادي‏ ‏محروم‏ ‏نمايد‏. ‏به‏ ‏نظر‏ ‏روسو،‏ ‏دست‏ ‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏آزادي‏ ‏خود،‏ ‏به‏ ‏معناي‏ ‏دست‏ ‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏مقام‏ ‏انساني‏ ‏خود،‏ ‏دست‏ ‏كشيدن‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشريت‏ ‏و‏ ‏حتي‏ ‏از‏ ‏وظايف‏ ‏خود‏ ‏است‏ [...] ‏چنين‏ ‏انصرافي‏ ‏با‏ ‏طبيعتِ‏ ‏انسان‏ ‏سازگار‏ ‏نيست‏ ‏ (5).
‏3. ‏حقوق‏ ‏وضعي‏: ‏همراه‏ ‏با‏ ‏نظرية‏ ‏حقوق‏ ‏طبيعي‏ ‏،‏ ‏ديدگاه‏ ‏بسيار‏ ‏متفاوتي‏ ‏دربارة‏ ‏مباني‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏پيدا‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏خواستار‏ ‏آن‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏فقط‏ ‏خواست‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏دولت‏ ‏ها،‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏باشد‏. ‏اين‏ ‏ديدگاه‏ ‏كه‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏تمايل‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏عقل‏ ‏باوري‏ ‏بود،‏ ‏اعتقاد‏ ‏داشت‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏ها،‏ ‏همانند‏ ‏دولت‏ ‏ها،‏ ‏به‏ ‏هيچ‏ ‏وجه‏ ‏تحت‏ ‏الزام‏ ‏قوانين‏ ‏برون‏ ‏بشري‏ ‏قرار‏ ‏ندارند،‏ ‏بلكه‏ ‏داوطلبانه‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏روي‏ ‏عقل‏ ‏مي‏ ‏پذيرند‏ ‏كه‏ ‏رفتارهايشان‏ ‏را‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏اي‏ ‏محدود‏ ‏و‏ ‏منظم‏ ‏كنند‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏بهترين‏ ‏امكانات‏ ‏براي‏ ‏تكامل‏ ‏فردي‏ ‏و‏ ‏ملي‏ ‏برخوردار‏ ‏شوند‏. ‏بر‏ ‏اساس‏


اسلام و حقوق بشر 31 ص


اسلام و حقوق بشر 31 ص


دانلود اسلام و حقوق بشر 31 ص


اسلام


و


حقوق


بشر


31


ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تروريسم از ديدگاه اسلام و غرب | معرفت

حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب; حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامي; واژه شناسي فقه ...

دانشگاه مفید

مركز مطالعات حقوق بشر آدرس:‌ايران، قم، دانشگاه مفيد صندوق پستي:۳۶۱۱-۳۷۱۸۵ تلفن ...

اسلام و مساله تعیین جنسیت جنین

ارزش های پست مدرن، نارضایتی از پزشکی؛ گرایش به طب مکمل; اهمیت طب و طبیب در نگاه علامه ...

اسلام و برده‌داری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برده‌داری در اسلام پذیرفته شده و احکام و شرایط آن به‌طور مفصل در قرآن و احادیث و در ...

منشور حقوق دانشجویی منتشر شد + متن کامل | تبصره

به گزارش تبصره به نقل از پورتال رسمی وزارت علوم، منشور حقوق دانشجویی در ۶ فصل و ۵۹ ...

تروريسم از ديدگاه اسلام و غرب | معرفت

حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب; حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامي; واژه شناسي فقه ...

آزادگی چیست و آزاده کیست؟ | سماموس

آزادگی، خیر دنیا و آخرت آزادی به معنای قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب، از صفات ...

دانشگاه مفید

مركز مطالعات حقوق بشر آدرس:‌ايران، قم، دانشگاه مفيد صندوق پستي:۳۶۱۱-۳۷۱۸۵ تلفن ...

اسلام و برده‌داری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برده‌داری در اسلام پذیرفته شده و احکام و شرایط آن به‌طور مفصل در قرآن و احادیث و در ...

«حقوق»، «حق» و اقسام حق | معرفت

تغيير جنسيّت از منظر فقهى و حقوق; جايگاه انصاف در حقوق تجارت بين الملل; حقوق بشر در ...

استمرار نسل بشر چگونه بوده و فرزندان حضرت آدم(ع) با چه ...

بر اساس منابع روایی و دیدگاه گروهی از مفسّران؛ نسل فعلی انسان نه از هابیل است و نه از ...

حقوق و تکالیف شهروندی

مقدمه . برای تفکر در حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق ...

پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه - mehrkhane

دولت‌ها بنا بر گفتمان و دیدگاه‌های سیاسی که دارند به موضوع زنان به طور عمومی و ...

تحقیق در مورد ترمومتر ترموستات

تحقیق در مورد اجتماعي بلوغ

دانلود پاورپوینت انحرافات - 27 اسلاید

پاورپوینت داده‌کاوي جريان‌داده‌ها با درخت‌هاي تصميم‌گيري

فایل گزارش کارآموزی دستگاههاي اسپان باند ومنسوجات بي بافت

آموزش کلیه Toolbox های متلب دانشگاه تهران

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر 135 ص

سودو زیان شرکت ها

پاورپوینت درباره توربين بادي وبررسي انواع ژنراتور

دانلود كارآموزي الكترونيك، سيستم مكش دستگاه اكسترودر، كارخانه خورجين گستر .